Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Wastex spol. s r.o.,

IČ: 13692747, se sídlem Osvobození 1378, 76901, Holešov:

 

Významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, klientů a zájemců o služby jsme si vědomi, a proto při zpracování osobních údajů postupujeme v souvislostech a požadavcích vyplývajících z „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679“ o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – (General Data Protection Regulation) – GDPR.

Z uvedených právních předpisů vychází i toto prohlášení o ochraně osobních údajů, jehož cílem je informovat vás, naše zákazníky, nebo zájemce o naše služby, o základních zásadách, postupech a podmínkách, kterými se řídíme při zpracování osobních údajů a o právech, které vám při zpracování osobních údajů náleží. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nejsou dotčeny podmínky zpracování osobních údajů, které si mezi sebou sjednáme při uzavření smlouvy o poskytování služeb, všeobecných obchodních podmínkách, případně jiných smluvních dokumentech.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se vaší osoby, kterou jste nám poskytl/a či kterou jsme od vás získali a prostřednictvím které vás lze přímo či nepřímo, samostatně nebo ve spojení s jinou informací identifikovat.

Těmito informacemi jsou zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo, kontaktní údaje, a pokud to povaha věci vyžaduje, také provozní a adresné údaje, telefonní čísla apod. Osobní údaje nám poskytujete například při uzavírání objednávek, kupních smluv, při komunikaci s námi, při vyplňování kontaktních formulářů při návštěvě našich webových stránek, případně telefonicky nebo jiným způsobem.

Z poskytnutých informací zpracováváme pouze informace a osobní údaje v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně pro uzavírání smluv o poskytování služeb a následném plnění smluvních závazků jsou na základě právního důvodu některé údaje nezbytné. K jejich zpracování se proto nevyžaduje váš výslovný souhlas. Tímto způsobem zpracováváme údaje především z důvodu řádné evidence, uzavírání smlouvy a plnění smluvních závazků, provádění platebních transakcí, pro daňové a účetní účely, provádění vyúčtování, hodnocení platební morálky, ochrany našich práv a uplatňování a vymáhání pohledávek.

Žádným způsobem nevyužíváme osobní údaje k marketingovým účelům.

Zpracování osobních údajů prováděné s vaším souhlasem jste kdykoliv oprávněn/a odmítnout, tj. jste oprávněn/a neudělit souhlas nebo udělený souhlas později odvolat, a to i pro jednotlivé formy a účely zpracování osobních údajů samostatně.

Odvolání souhlasu nám sdělte prostřednictvím uvedených kontaktních údajů. Změníte-li názor, můžete souhlas kdykoliv udělit opakovaně, a to zvláště při změně dílčí kupní smlouvy prostřednictvím formuláře nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

Po jakou dobu zpracováváme osobní údaje 
Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytně nutná s přihlédnutím k účelu jejich zpracování. Osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Komu mohou být údaje poskytnuty
Ve firmě Wastex spol. s r.o. jsou zpracovatelé sjednáni na základě smluv na následující činnosti: poskytovatel software na účetnictví, mzdy a sklady, poskytovatel zpracování mezd, poskytovatel školení BOZP, PO apod.

Jsme oprávněni za splnění zákonných podmínek sdílet s třetími subjekty. Osobní údaje předáváme zpracovatelům pouze v nezbytně nutném rozsahu a jenom pokud se třetí subjekt zaručí zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy. Za jinými účely, než jsou účely vyplývající ze zákona, nejsme oprávněni poskytnout vaše osobní údaje třetím subjektům, pokud jste nám k takovému poskytnutí nedal/a výslovný souhlas.

Jak chráníme osobní údaje 
S přihlédnutím k typu a způsobu zpracování osobních údajů klademe důraz zejména na organizační (výběr a školení zaměstnanců, dodržování interních směrnic) a technologická (bezpečností antivirové systémy, zabezpečené přístupy apod.) opatření a mechanická zabezpečení s přístupem pouze oprávněných osob. Od našich smluvních partnerů požadujeme před zahájením spolupráce záruky zachování bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů.

Správnost a obsah zpracovávaných osobních údajů 
Věříme, že poskytnuté osobní údaje nám uvádíte pravdivě a úplně tak, aby bylo možné zajistit řádné plnění smluvních závazků. Zjistíte-li dodatečně, že o vás zpracováváme nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo požádat o jejich opravu.

V případě nepřesně, neúplně nebo nepravdivě uvedených osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost za újmu vzniklou z důvodu takto uvedeného osobního údaje. Jako subjekt údajů máte kdykoliv právo požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás zpracováváme.

Informaci lze vyžádat písemně prostřednictvím e-mailové adresy holesov@wastex.cz.